Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informuje, iż Departament Rynku Pracy wraz z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej przygotował zasady w zakresie nowych instrumentów i rozwiązań przewidzianych w ww. akcie prawnym.

DOTACJA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW OKREŚLONYCH BRANŻ UDZIELANA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA ROZDZIAŁ 3 DOTACJA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW OKREŚLONYCH BRANŻ UDZIELANA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA ROZDZIAŁ 3
UWAGA! USŁUGA REALIZOWANA JEST WYŁĄCZNIE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY.
 • Zasady ubiegania się o pożyczkę.
 • Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.),
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
  • nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu.

  Listę branż objętych wsparciem oraz informację o tym, ile razy przedsiębiorca może otrzymać dotację znaleźć można w zamieszczonych niżej „Zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia”

 • Kto udziela dotacji i na jakich zasadach?
  Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uprawnionemu przedsiębiorcy.
  Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.
  Dotacja udzielana jest na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.
 • Jaka jest maksymalna kwota dotacji?
  Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł.
 • Czy dotacja jest bezzwrotna?
  Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
 • W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić dotację?
  Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:
  – nie wykonywał działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
  – wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
  – złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
  – nie spełniał warunków do udzielania dotacji,
  – nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.
 • Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?
  Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
 • Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o udzielenie dotacji?
  We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:
  – o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
  – o prowadzeniu na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj  przeważającej działalności,  jednym z kodów wskazanych  w § 7 ust. 1 rozporządzenia;
  – potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.;
  – o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021r.;
  – o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).
  We wniosku przedsiębiorca składa następujące oświadczenie: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Czy wsparcie – dotacja z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców – stanowi pomoc publiczną?
  Wsparcie polegające na udzieleniu dotacji z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
  Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków”.
 • Gdzie należy złożyć wniosek o dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy?
  Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony do dnia 31 sierpnia 2021 r., jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
32 4154550 wew. 216, 218 lub 236 lub pisząc na email : [email protected]  lub [email protected]

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij