zdjęcie do wpisu PR 53
Agencja eventowa najlepszym pomysłem na biznes.
6 grudnia 2022
zdjęcie do wpisu PR 55
Raciborskie Śniadanie Biznesowe
8 grudnia 2022

Nabór Członków Komitetu Rewitalizacji

zdjęcie do wpisu PR 65

Prezydent Miasta Racibórz, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), w związku z Uchwałą nr L/730/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, informuje o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta Racibórz oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Racibórz w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr L/730/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 listopada 2022 r.

Nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach od 5 grudnia 2022 r. do 4 stycznia 2023 r.

Nabór Członków Komitetu Rewitalizacji ma na celu wyłonienie:
1) co najmniej 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji;
2) co najmniej 2 przedstawicieli właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/ podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
3) co najmniej 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Miasta Racibórz działalność gospodarczą;
4) co najmniej 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Miasta Racibórz działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
5) co najmniej 2 przedstawicieli środowiska naukowego;
6) co najmniej 2 przedstawicieli mieszkańców Miasta Racibórz, innych niż wymienieni w pkt 1-5.

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:
1) co najmniej 2 radnych wskazanych przez Radę Miasta Racibórz;
2) co najmniej 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Racibórz i/lub miejskich jednostek organizacyjnych, wskazanych przez Prezydenta Miasta Racibórz

Kandydat na Członka Komitetu Rewitalizacji musi być mieszkańcem Raciborza.

Jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jedną z wyżej wymienionych grup.

Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji będzie dostępna od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 5 grudnia 2022 r.:

  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem: www.bipraciborz.pl (wejście przez zakładki: „Menu Przedmiotowe”, „Ogłoszenia”) oraz www.raciborz.pl/Rewitalizacja.

Deklarację przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji, należy złożyć w formie papierowej do dnia 4 stycznia 2023 r.:

  • pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz,
  • bezpośrednio do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Racibórz. Deklaracje przystąpienia złożone w innej formie niż na wzorze deklaracji lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Ewentualne pytania dotyczące naboru uzupełniającego należy kierować na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem tel. 32 75 50 633

Źródło: UM Racibórz

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij