na str
Mastermind – 3.07.2017r.
3 lipca 2017
lokal
Wolny Lokal na Start
5 lipca 2017

Rozpocznij działalność – PoŻyczymy Ci sukcesu

fundusz górnosląski logo

Fundusz Górnośląski SA informuje, że nadal można składać wnioski w ramach programu „Rozpocznij działalność – poŻyczymy Ci sukcesu”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

 1. Mieszkańcy województwa śląskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego), zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. Śląskiego,
 2. ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów np. adwokacką, komorniczą, oświatową) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki,
 4. nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
 5. charakter planowanej działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć sektorów wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis .

Pożyczki będą mogły być przeznaczone na:

 1. zakup nieruchomości,
 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt 7 Regulaminu/,
 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 5. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym
 6. zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,
 7. zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,
 8. wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki.

Wnioski można składać od 20 lutego 2017 r. osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibie Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach, ul Sokolska 8; 40-086 Katowice w godzinach od 8:00 do 16:00.

NIE decyduje kolejność zgłoszeń.

 Z pytaniami dotyczącymi pożyczek prosimy dzwonić pod numery telefonów:

32-20-08-408, 32-20-08-461

 

Więcej informacji: TUTAJ

Dokumenty do pobrania

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij