Obrazek wyrozniajacy PP 3
Wolne lokale na Start!
10 lipca 2020
dzialka wyrozniaj
Przetarg na działkę, przy ul. Gospodarczej!
17 lipca 2020

Pożyczka na rozpoczęcie biznesu z Funduszu Górnośląskiego.

WYROZ POZYCZKI

Fundusz pożyczkowy, z którego realizowane jest to wsparcie, został utworzony w ramach projektu: „Rozpocznij działalność – poŻyczymy Ci sukcesu” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności stanowi pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis .

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

 1. mieszkańcy województwa śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. Śląskiego,
 2. ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów adwokacką, komorniczą, oświatową) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki,
 4. nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Charakter planowanej działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć sektorów wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis .

Oprocentowanie

Stałe – 0,25% w skali roku.

Kwota pożyczki

Od 10.000 zł do 50.000 zł.

Przeznaczenie

Na sfinansowanie celów obrotowych, inwestycyjnych lub obrotowo-inwestycyjnych bezpośrednio związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej obejmujących:

 1. zakup nieruchomości,
 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów),
 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 5. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym,
 6. zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,
 7. zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,
 8. wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki.

Struktura finansowania

Finansowanie wydatków pożyczką nie wymaga zaangażowania przez wnioskodawcę wkładu własnego.

Okres finansowania

Do 5 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

 

Więcej informacji, oraz źródło: klik

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij