Gmina na 5
Racibórz znów najlepszy! Są już wyniki tegorocznego raportu „Gimna na piątkę!”
21 maja 2024
Ruszają Fundusze Europejskie dla MŚP 11
Konferencja cyberbezpieczeństwo dla firm i instytucji
28 maja 2024

Narodowy Instytut Wolności ogłasza nabór do Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu

NIW

Narodowy Instytut Wolności ogłasza nabór do Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu

Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Piotr Stec oraz Dyrektor NIW-CRSO Michał Braun, zapraszają organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), do zgłaszania kandydatek i kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich do Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu.

Programy objęte naborem:

 • Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
 • Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych ROHIS
 • Rządowy Program Wspierania Uniwersytetów Ludowych
 • Rządowy Program Wspierania Międzynarodowych Domów Spotkań
 • Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła
 • Rządowy Program Wspierania Organizacji Poradniczych
 • Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Zadania Komitetów Sterująco-Monitorujących:

Komitety zbierają się średnio raz na kwartał, a do ich głównych zadań należą:

 • Opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji;
 • Delegowanie przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych;
 • Okresowe kontrolowanie postępu w realizacji celów Programu na podstawie informacji dostarczanych przez NIW-CRSO;
 • Analiza rezultatów Programu oraz ewaluacja, zwłaszcza w przypadku znacznych odstępstw od wyznaczonych celów lub propozycji zmian w Programie;
 • Prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu oraz monitorowanie działań podejmowanych w ich następstwie;
 • Analiza sprawozdań z realizacji Programu;
 • Przedkładanie NIW-CRSO propozycji zmian ułatwiających realizację celów Programu;
 • Opiniowanie propozycji zmian Programu przedkładanych przez NIW-CRSO;
 • Opiniowanie planu ewaluacji Programu.

Wymagania wobec kandydatek i kandydatów:

 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze tematycznym danego Programu;
 • Doświadczenie w zasiadaniu w ciałach dialogu obywatelskiego, komitetach, komisjach itp.;
 • Oświadczenia poparcia kandydatki/kandydata złożone przez:
  • Co najmniej 7 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy, lub
  • Co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, lub
  • Wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego.

Limit zgłoszeń:

Każdy kandydat lub kandydatka może aplikować maksymalnie do dwóch Komitetów.

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

 • List motywacyjny;
 • Zgłoszenie kandydatki/kandydata (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1), w tym oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenia popierające kandydatkę/kandydata (wg załącznika nr 2);
 • Wypis z rejestru (lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych), zgodny ze stanem faktycznym, organizacji zgłaszającej kandydatkę/kandydata (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS).

Termin zgłoszeń:

Do 29 maja 2024 r. do końca dnia.

Sposób zgłaszania:

Zgłoszenia w wersji elektronicznej wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: [email protected], z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór do KSM”.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, nr tel. 22 468 44 00; [email protected].

Rada Narodowego Instytutu Wolności, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje kandydatki i kandydatów Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, która dokona ostatecznego powołania członkiń i członków Komitetów.

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij