ZNOSZENIE WYROZ
Kolejny etap znoszenia ograniczeń.
29 kwietnia 2020
wyroz
Maj w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
6 maja 2020

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników

nabr wyroz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników, na podstawie art. 15 zzc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Termin naboru: 30.04.2020 r.  do dnia 13.05.2020 r.

WAŻNE!
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników”
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Wnioski można składać:

1. Drogą elektroniczną – w tym celu:

 • wejdź na portal: www.praca.gov.pl
 • wybierz opcję „Tarcza antykryzysowa”
 • wybierz opcję „Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników”
 • pobierz „Umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wnioskiem i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19″ (łącznie 11 stron dokumentu w formacie pdf)
 • wybierz z listy jako adresata wniosku „Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu”
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie.

2. W formie papierowej – w tym celu:

 • wydrukuj  i podpisz 2 egzemplarze „Umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,  w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
 • wydrukuj, wypełnij i podpisz Wniosek o udzielenie dofinansowania,
 • wydrukuj, wypełnij i podpisz Załącznik nr 1 do wniosku – wzór formularza pomocy publicznej
 • wyślij pocztą przygotowane dokumenty (łącznie 11 stron dokumentu w formacie pdf) do Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6,  47- 400 Racibórz lub złóż kpl. dokumentów w zamkniętej kopercie wykorzystując zewnętrzną skrzynkę do korespondencji umieszczoną na drzwiach z tyłu budynku Urzędu Pracy.

Dokumenty do pobrania w wersji papierowej:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może otrzymać przedsiębiorca będący osobą fizyczna niezatrudniającą pracowników, która wykaże spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnie wskazanych     2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Co oznacza dofinansowanie?

Dofinansowanie oznacza wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

 Kto udziela dofinansowania i na jakich zasadach?

Starosta (oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektora odpowiedniego urzędu pracy działającego z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) na podstawie umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników?

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 Jaka jest wysokość dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • spadek obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

 Na jaki okres zostanie przyznane dofinansowanie?

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3.

 Czy dofinansowanie jest bezzwrotne?

Tak, ale tylko w przypadku gdy Przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

 Czy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną?

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie  z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,  o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Szczegółowe informacje pod telefonem:  32 415 45 50 wew. 211, 226, 224, 215

Wsparcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Źródło: PUP w Raiborzu

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij